Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

Servis računara online zakazivanje

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

„U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisani su slučajevi kada može da se zaključi ugovor o radu na određeno vreme, kao i njegovo trajanje. Prema stavu 4. navedenog člana radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.

U ugovoru o radu, koji zaključuju poslodavac i zaposleni, saglasno članu 30. Zakona, između ostalog konstatuje se da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vreme, a ako je radni odnos zasnovan na određeno vreme, navodi se i trajanje ovog ugovora (član 33. stav 1. tač. 6) i 7) Zakona).

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, ako u toku trajanja radnog odnosa na određeno vreme dođe do promene roka na koji je zasnovan radni odnos ili su se stekli zakonski uslovi za prelazak iz radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, potrebno je da se navedene promene konstatuju zaključivanjem novog ugovora o radu ili zaključivanjem aneksa postojećeg ugovora.

Što se tiče prijavljivanja na obavezno socijalno osiguranje, ukoliko poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu sa licem koje je u radnom odnosu na određeno vreme, pri čemu nema prekida, već se radni odnos nastavlja narednog dana od dana koji je u ugovoru utvrđen kao prestanak rada na određeno vreme (znači, postoji kontinuitet), poslodavac podnosi samo prijavu promene podataka, u odnosu na već podnetu prijavu na osiguranje.

Međutim, ukoliko se aneksom ugovora ili novim ugovorom o radu sa istim licem, radni odnos nastavlja uz prekid (makar na jedan dan), u tom slučaju, poslodavac je dužan da podnese odjavu sa osiguranja, a nakon toga i novu prijavu na osiguranje sa odgovarajućim datumom početka osiguranja.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-99/2014-02 od 03.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje