Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje   „Prema odredbi člana 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i […]

Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   „Ako nije moguće sprovesti postupak utvrđivanja, odnosno evidentiranja radnih mesta na kojima se uvećava staž osiguranja kod poslodavca, osiguranik može podneti zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: Fond) da mu se u upravnom postupku […]

Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije

Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije  „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, […]

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline   Iz obrazloženja: „Naime, prema odredbi člana 94. stav 1. tačka 1) Kolektivnog ugovora tuženog broj … od 21.9.2010. godine: poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako ne poštuje radnu disciplinu odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca […]

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu troškova prevoza za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, dajemo sledeće mišljenje: Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka 9) Zakona […]

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja i […]

Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru ali ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu

Zaposleni može da se odrekne isplate otpremnine prema opštem aktu ili ugovoru a li ne može da se odrekne iznosa otpremnine utvrđene članom 158. stav 2. Zakona o radu „U skladu sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) poslodavac može da otkaže ugovor […]

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice „U članu 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti […]

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge „U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi […]

Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž

Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon) definisano […]