Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca

Servis računara online zakazivanje

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca

„U članu 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti,

Prema članu 75. st. 1. do 3. Zakona poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog, pri čemu je dužan da zaposlenom dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora, a ako poslodavac ne dostavi zaposlenom rešenje, smatra se da mu je uskratio pravo na godišnji odmor. Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora (član 75. stav 4).

Iz navedenih odredaba Zakona proizlazi da poslodavac može zbog potreba posla da izmeni vreme korišćenja godišnjeg odmora zaposlenom, ali ne i da mu uskrati to pravo.

U članu 76. Zakona propisano je da ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu. U svakom konkretnom slučaju utvrđuje se postojanje krivice poslodavca ako zaposleni nije iskoristio pripadajući godišnji odmor ili deo odmora u zakonskom roku.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-467/2012-02 od 13.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje