Odluka o načinu i visini naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i člana 191. Zakona o radu a u vezi sa članom 181. stav 1. tačka 1. Zakona o radu direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __. 201_. godine donosi

O D L U K U

o načinu i visini naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

 Član 1.

Svim zaposlenima koji su u radnom odnosu u privrednom društvu odobrava se naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju prema važećem cenovniku saobraćajnog preduzeća „__“.

Član 2.

Troškovi prevoza iz člana 1. ove Odluke odobravaju se svim zaposlenim koji imaju __ __ stanica javnog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada a prema zonskom sistemu saobraćajnog preduzeća „__“.

Član 3.

Naknada troškova će se vršiti svakom zaposlenom isplatom iznosa prema važećem saobraćajnog preduzeća „__“.

Član 4.

Ovu Odluku dostaviti svakom zaposlenom i arhivi privrednog društva.     Direktor __________________________

 

Servis računara online zakazivanje