Model formulacije o zaštiti od konkurencije kao element ugovora o radu

Servis računara online zakazivanje

ZAŠTITA OD KONKURENCIJE

Poslodavac i zaposleni konstatuju da zaposleni u toku radnog odnosa na svom radnom mestu ima mogućnost i može da stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, tehnička, proizvodna ili poslovna znanja i poslovne kontakte, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni poslodavca jer u toku trajanja radnog odnosa ima mogućnost za :

  • detaljno upoznavanje programa pojedinih poslovnih partnera (specifikacije robe, načinu funkcionisanja, metodologija nastupa, komercijalna saznanja, finese u marketinškom nastupu, odnos prema konkurenciji),
  • saznanja o organizaciji i tehnologiji radnog procesa kod poslodavca,
  • tehnološka i komercijalna saznanja o robi sa kojom posluje poslodavac.

Poslodavac i zaposleni su saglasni da u toku radnog odnosa zaposleni bez saglasnosti poslodavca ne može na teritoriji Srbije da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica – zabrana konkurencije.

Zabrana konkurencije traje i 2 (dve) godine posle prestanka radnog odnosa.

Poslovi koje zaposleni ne može da radi zbog zabrane konkurencije su :

  • ___________________________________________________________,
  • ___________________________________________________________,

Zaposleni ne sme koristiti za sopstvene potrebe informacije ili upoznati treća lica sa tim informacijama koje su poslovna tajna a koje kao takve odredi poslodavac jer su zaposlenom bile saopštene ili poverene kao poslovna tajna ili je do tih informacija zaposleni došao na drugi način. Poslovnom tajnom se takođe smatraju i informacije i podaci za koje je očigledno da će prouzrokovati štetu poslodavcu ako za njih saznaju neovlašćena lica a zaposleni će odgovarati za odavanje ovakvih podataka ako je znao ili je morao znati za takav značaj koji ti podaci imaju za poslodavca.

Ako zaposleni prekrši zabranu odavanja poslovne tajne, poslodavac ima pravo od zaposlenog da zahteva naknadu celokupne štete uključujući i izmaklu dobit.

——————————————————————————————————————————————————————

Zaposleni se obavezuje da za vreme trajanja ovog Ugovora kao i dve godine po njegovom prestanku neće stupiti ni u kakve poslovne odnose u zemlji i inostranstvu ako bi iz takvih poslovnih odnosa mogla nastupiti šteta za poslodavca. U tom cilju zaposleni je saglasan da se u pomenutom periodu neće direktno ili indirektno angažovati kao zaposleni, konsultant, agent, vlasnik, partner, osnivač ili član, akcionar, korporativni rukovodilac i direktor bilo koje firme, korporacije, poslovanja ili lica koje je konkurentno poslodavcu, ili je dobavljač ili kupac poslodavca, niti će se baviti bilo kakvim drugim aktivnostima koje su suprotstavljene njegovim obavezama prema poslodavcu.

Zaposleni se obavezuje da će poslodavca obavestiti o svojim eventualnim dodatnim aktivnostima, kao i da će sa istim prestati ukoliko poslodavac ustanovi da su te aktivnosti u suprotnosti sa interesima poslodavca.

Za vreme važenja zabrane konkurencije posle raskida radnog odnosa u trajanju od 2 godine, poslodavac se obavezuje da zaposlenom isplaćuje novčanu naknadu u mesečnom iznosu od __ % od poslednje isplaćene neto zarade.

Zaključenjem ovog ugovora zaposleni se obavezuje da __ meseci posle prekida radnog odnosa kod poslodavca, neće direktno ili indirektno ubeđivati, nagovarati, podsticati, uzeti, pokušati da zaposli ili zaposliti bilo kog zaposlenog kod poslodavca ili dovesti do toga da neko od zaposlenih kod poslodavca napusti svoj posao zbog nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

Povreda obaveze zabrane konkurencije, smatraće se povredom radne obaveze zaposlenog i predstavlja osnov za prestanak radnog odnosa.

Zaposleni je saglasan da u slučaju povrede konkurentske zabrane i zabrane čuvanja poslovne tajne, odnosno povrede obaveza o lojalnom postupanju prema poslodavcu, nadoknadi poslodavcu štetu čija naknada će iznositi najmanje __ Eur u dinarskoj protivvrednosti, kao pretpostavljenu štetu.

 

Servis računara online zakazivanje