Ovlašćenje za korišćenje putničkog vozila

Privredno društvo „__“ d.o.o./ Preduzetnik  „__“

___, ul. __ br. __

PIB : __

Matični broj __

Tek. račun __

__, __ __. god.

OVLAŠĆENJE

 

Ovlašćujem ___ iz __ ul. ______ br. ____, l.k. br. _________ izdata od MUP _____________ da može da koristi putničko vozilo reg. br. BG __,  koje je u vlasništvu ovog privrednog društva

Ovlašćeno lice će vozilo koristiti radi obavljanja poslova privrednog društva.

Počev od ___.___.___. godine predmeto vozilo se nalazi kod gorenavedenog ovlašćenog lica koje je primilo vozilo u viđenom stanju, bez ikakvih prigovora na stanje i ispravnost vozila i koji je jedino odgovorno za njegovu upotrebu kao i za sve posledice u smislu saobraćajnih i ostalih propisa.

Ovo ovlašćenje se daje na neodređeno vreme i važi do opoziva.

 

Direktor „___“

__________________________