Odluka o plaćanju troškova premije za dobrovoljno penzijsko osiguranje

Servis računara online zakazivanje

__D.o.o.

__, ul. __ br. __

Matični broj __

Delovodni broj __

U __, __ 201_. god.

 

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima a u vezi sa članom 13. Zakona o porezu na dohodak građana direktor privrednog društva „__“ d.o.o. dana __ 20__. godine donosi sledeću

O D L U K U

  1.  Za zaposlenog/zaposlenu __ odobrava se plaćanje dobrovoljnog penzijskog (ili zdravstvenog) osiguranja kod „___“ a u svemu prema zaključenom ugovoru br. __ od __ između zaposlenog/zaposlene i ove osiguravajuće organizacije.
  2. Prilikom obračuna i isplate mesečne zarade za zaposlenog/zaposlenu na iznos plaćene premije za dobrovoljno osiguranje iz stava 1. ove Odluke preko neoporezivog iznosa, koja se isplaćuje na teret troškova poslovanja privrednog društva, obračunati porez i doprinose na zaradu u svemu prema propisima.
  3. Ovu odluku dostaviti računovodstvu i arhivi.

Direktor _____________________ _

 

Servis računara online zakazivanje