Odluku o utvrđivanju prava zaposlenog na isplatu solidarne pomoći, pomoći za slučaj smrti i pomoći zbog oštećenja ili uništenja imovine DO neoporezivog iznosa

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) i odredaba Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći … (Sl.glasnik Srbije 31/2001, 5/2005) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

Odluku o utvrđivanju prava zaposlenog na isplatu  solidarne pomoći, pomoći za slučaj smrti i pomoći zbog oštećenja ili uništenja imovine DO neoporezivog iznosa

Član 1.

Zaposlenom može da se isplati solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije, invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do iznosa koji je zakonom predviđen kao neoporeziv.

Poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti, koju isplaćuje poslodavac za zaposlenog ili člana njegove porodice, može se ostvariti:

1)    za slučaj bolesti – ako na osnovu medicinske dokumentacije, izdate od strane referentne zdravstvene ustanove, odnosno lekarske komisije ili od izabranog lekara i lekara odgovarajuće specijalnosti, koju je dužan da podnese zaposleni za sebe ili  za člana njegove porodice, nesporno proizlazi:

    • da se radi o bolesti koja iziskuje veće troškove u postupku dijagnosticiranja (snimanje skenerom, magnetna rezonanca, lekarski pregledi i dr.), odnosno veće troškove lečenja (operativni zahvati, lekovi i dr.) ili saniranja, odnosno održavanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti (ortopedska i druga pomagala i dr.);
    • da je u postupku izlečenja, odnosno saniranja bolesti (postoperativni period kod ortopedskih, srčanih i drugih operacija, saniranje drugih zdravstvenih oboljenja, invalidnost i dr.) neophodna medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkoj ili stacionarnoj ustanovi, koja se ne može obezbediti, odnosno finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2)    za slučaj zdravstvene rehabilitacije – upućivanjem zaposlenih, izloženih posebnim zdravstvenim rizicima na radu, hronično premorenih i fizički iscrpljenih, na zdravstveno-preventivni odmor i na ranu rehabilitaciju, u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja profesionalnih oboljenja, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu i zaštitu na radu;

3)    za slučaj invalidnosti – ako invalidnost (gubitak ili trajno smanjenje sposobnosti za rad), koja je utvrđena od strane nadležnog organa rešenjem o invalidnosti, zahteva povećane troškove u funkciji održavanja zdravstvenih, profesionalnih i radnih sposobnosti.

Isplata solidarne pomoći za slučaj bolesti, uz propisano poresko oslobođenje, može se vršiti ako je o davanju pomoći doneta odluka nadležnog organa poslodavca.

Zaposleni koji je ostvario solidarnu pomoć za slučaj bolesti neposrednom isplatom novčanog iznosa dužan je da dostavi dokaze da je isplaćena sredstva iskoristio u svrhu u koju su odobrena (računi, izveštaji zdravstvene ili druge ustanove, overena izjava i dr.).

Članom porodice se smatraju bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac zaposlenog.

Član 2.

Zaposlenom može da se isplati pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Poresko izuzimanje po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine može ostvariti lice koje je pretrpelo uništenje ili oštećenje imovine usled elementarnih nepogoda (poplava, odron, zemljotres, grad i dr.) ili drugih vanrednih događaja (požar, ratna i druga razaranja i dr.) ako je:

  • činjenično stanje nastanka i uzroka uništenja ili oštećenja imovine utvrđeno i procena visine štete izvršena od strane nadležnog organa (MUP ili drugi nadležni državni organi, stručna komisija ili drugi nadležni organ davaoca pomoći i sl.) i to konstatovano u pisanom aktu (rešenje, zapisnik i dr.);
  • Direktor privrednog društva/preduzetnik – davaoca pomoći doneo odluku o davanju i visini pomoći, osnovanu na ovoj odluci i na činjeničnom stanju o nastaloj šteti, njenom uzroku i visini, koje je utvrđeno aktom nadležnog organa.

Poresko izuzimanje za pomoć po osnovu uništenja ili oštećenja imovne može ostvariti, u skladu sa Zakonom i članom 2 ovog pravilnika, lice koje je pretrpelo uništenje ili oštećenje imovine, nezavisno od toga da li je zaposleno kod davaoca pomoći.

Član 3.

Zaposlenom može da se isplati pomoć za slučaj smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do iznosa koji je zakonom predviđen kao neoporeziv.

Članom porodice smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac zaposlenog.

Član 4.

Pismeno obrazložen zahtev za pomoć u skladu sa ovom Odlukom zaposleni podnosi Direktoru privrednog društva/preduzetniku koji donosi odluku.

Direktor privrednog društva/preduzetnik

_________________________

 

p