Model formulacije o čuvanju poslovne tajne kao element ugovora o radu

Čuvanje poslovne tajne

Zaposleni ne sme koristiti za sopstvene potrebe ili upoznati treća lica sa poslovnim tajnama koje kao takve odredi poslodavac a bile su zaposlenom kao poslovna tajna saopštene ili poverene ili je do tih informacija zaposleni došao na drugi način.

Poslovnom tajnom se smatraju i informacije i podaci za koje je očigledno da će prouzrokovati štetu poslodavcu ako za njih saznaju neovlašćena lica i zaposleni će odgovarati za odavanje ovakvih podataka ako je znao ili je morao znati za takav značaj koji ti podaci imaju za poslodavca.

Ako zaposleni prekrši zabranu odavanja poslovne tajne, poslodavac ima pravo od zaposlenog da zahteva naknadu celokupne štete uključujući i izmaklu dobit.

Ugovorne strane su saglasne da se sva pisma, dokumentacija i drugi podaci vezani za poslovanje Poslodavca smatraju poslovnom tajnom, te da bilo kakvo raspolaganje takvim podacima koje Poslodavcu može naneti ili prouzrokovati štetu nije dozvoljeno.

Zaposleni, tokom i po prekidu rada kod poslodavca, mora čuvati u tajnosti sve poslovne tajne koje su mu poverene ili do kojih je došao u vršenju svojih zadataka i dužan je da na dan prestanka ili isteka važnosti ovog Ugovora vrati poslodavcu svu dokumentaciju, spise, kopije i ostali poslovni materijal koji se odnosi na poslovanje poslodavca, kao i prospektni i drugi materijal koji predstavlja svojinu poslodavca.

Zaposlenom je zabranjeno da izvan svojih poslova koristi poverljive poslovne informacije poslodavca kao i svoja specijalna znanja koja je stekao kod poslodavca u okviru svojih poslova i ne sme koristiti poslovne informacije u druge svrhe osim za potrebe delatnosti poslodavca.

Obaveza čuvanja tajnosti podataka važi za zaposlenog vremenski neograničeno – i po prekidu odnosno prestanku radnog odnosa kod poslodavca.

Povreda obaveze čuvanja poslovne tajne, smatraće se povredom radne obaveze zaposlenog i predstavlja osnov za prestanak radnog odnosa.

Postupanje zaposlenog suprotno gore navedenim odredbama o zabrani konkurencije i čuvanju poslovne tajne, kao i svako slično njegovo delovanje kojim se poslodavcu može prouzrokovati materijalna i moralna šteta, smatraće se kršenjem obaveza zaposlenog o lojalnom postupanju prema poslodavcu, i daje pravo poslodavcu da smesta raskine ovaj Ugovor i naplati celokupnu štetu.

Zaposleni je saglasan da u slučaju povrede konkurentske zabrane i zabrane čuvanja poslovne tajne, odnosno povrede obaveza o lojalnom postupanju prema poslodavcu, nadoknadi poslodavcu štetu čija naknada će iznositi najmanje __ Eur u dinarskoj protivvrednosti kao pretpostavljena šteta.

Za sve inovacije koje zaposleni stvori, razvije ili je razvio (u celosti ili delimično, samostalno ili zajedno s ostalima) za vreme trajanja ovog Ugovora, a za koja se po važećim propisima može priznati patent, žig ili neko drugo pravo intelektualne svojine ili predstavljaju know-how, ugovorne strane su saglasne da je Poslodavac isključivo ovlašćen da navedeno pravo intelektualne svojine zaštiti, da ga ekonomski iskorišćava, i da sa njim raspolaže.

Zaposleni je dužan da odmah obavesti poslodavca o svim unapređenjima, izumima, autorskim delima, formulama, idejama, postupcima, tehnici, računarskim  programima, izvornom kodu, binarnom kodu, know-how i podacima, bez obzira da li su oni pokriveni autorskim pravom ili patentom odnosno nisu, napravljeni ili stvoreni, namenjeni samo vežbanju ili pak naučeni od strane zaposlenog, bilo samostalno ili zajedno sa ostalima, za vreme njegovog radnog odnosa kod poslodavca, kao i jednu godinu dana nakon toga.

Zaposleni je saglasan da svaki pronalazak čije se otkrivanje traži u skladu sa ovim članom, a koji nastane jednu godinu nakon rada zaposlenog kod poslodavca, bude smatran kao da je stvoren za vreme važenja Ugovora o radu, osim ako dokaže da je takav izum nastao nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

ISPRAVE I PODACI KOJI PREDSTAVLJAJU POSLOVNU TAJNU

 1. tehničko-tehnološka rešenja i postupci koji se primenjuju u proizvodnji (projekti, rezultati istraživanja, probe, uzorci, nacrti, modeli, pronalasci, patenti i licence i dr.) kao i podaci o usvajanju nove i usavršavanju postojeće proizvodnje,
 2. programi poslovne politike,
 3. podaci o kapacitetima, obimu i strukturi proizvodnje,
 4. podaci o stanju zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
 5. podaci o nabavkama robe i zalihama,
 6. organizacija procesa proizvodnje i poslovanja,
 7. podaci o ceni proizvoda i kalkulacijama cena,
 8. podaci o mogućnostima plaćanja obaveza,
 9. poslovni podaci o kupcima i dobavljačima,
 10. podaci o stanju dugovanja i potraživanja,
 11. podaci o finansijskom stanju i kreditima,
 12. ukupan fond zarada i pojedinačne zarade zaposlenih.