Najsigurniji dokaz uz reklamaciju na nesaobraznost robe ugovoru je račun

Najsigurniji dokaz uz reklamaciju na nesaobraznost robe ugovoru je račun   „U skladu sa odredbama čl. 51. do 54. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 – dalje: Zakon) trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prema Zakonu isporučena roba je saobrazna ugovoru: ako odgovora opisu koji je dao trgovac […]

Parametar prilikom određivanja dodatnih prodajnih podsticaja je prethodno važeća cena

Parametar prilikom određivanja dodatnih prodajnih podsticaja je prethodno važeća cena „Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) propisuje odredbama člana 44. da trgovac može da nudi robu sa naročitim prodajnim podsticajima. Bez obzira o kojem se prodajnom podsticaju radi, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Prodajni podsticaji moraju da budu primerenog trajanja i […]

Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena

Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena   „Članom 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99,109/2009, 7/2010 – dalje: Pravilnik) propisano je da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu […]

Popust kupcima koji kupuju robu u maloprodajnim objektima i ostvare promet u određenom iznosu

Popust kupcima koji kupuju robu u maloprodajnim objektima i ostvare promet u određenom iznosu   „Obaveštenje potrošača o važećoj ceni proizvoda prilikom prodaje sa popustom regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005) i to čl. 17. i 18., u poglavlju 2. Cena proizvoda i usluga. Potrošač mora biti obavešten o važećoj […]

Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)

Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)   „Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) u članu 44. reguliše način na koji trgovac može da nudi robu/usluge sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija), sadržinu ponude prodajnog podsticaja, koja pored ostalog, mora da sadrži i upoređenje, […]

Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige

Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige „Članom 1. stav 1. Pravilnika o evidenciji prometa roba i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 – dalje: Pravilnik) je propisano da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge […]

Kako trgovac odgovara za izdatu garanciju, na koji način i u kom obimu

Kako trgovac odgovara za izdatu garanciju, na koji način i u kom obimu   „Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 – dalje: Zakon) ne obavezuje trgovce da izdaju potrošačima izjavu o saobraznosti i ne obavezuje trgovce da izdaju garantni list uz kupljenu robu. Izdavanje i jednog i drugog ima karakter dobrovoljnosti. Trgovac […]

Odgovornost trgovca za saobraznost robe ugovoru i odgovornost na osnovu izdate garancije nisu iste kategorije

Odgovornost trgovca za saobraznost robe ugovoru i odgovornost na osnovu izdate garancije nisu iste kategorije „Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 73/2010 – dalje: Zakon) pravi razliku između saobraznosti robe ugovoru, koja iznosi dve godine i dodatne, ugovorne garancije kojom davalac garancije obećava potrošaču dodatne pogodnosti u vezi sa robom ili uslugama koje […]

Trgovac snosi teret dokazivanja za tačnost podataka u vezi sa proizvodom

Trgovac snosi teret dokazivanja za tačnost podataka u vezi sa proizvodom   „Pod obmanjujućim poslovanjem, u smislu člana 21. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 – dalje: Zakon), smatra se poslovanje trgovca kojim navodi potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo, tako što mu daje […]

Reklamiranje robe i pravo na garanciju

Reklamiranje robe i pravo na garanciju   Iz obrazloženja: „Kako je tuženi kupac robe koja ima garanciju, to pravilno prvostepeni sud navodi da je tuženi kao kupac zbog neispravnog funkcionisanja stvari mogao zahtevati od prodavca – tužioca opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka bez obzira na to kada se nedostatak u funkcionisanju pojavio, […]