Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige

Servis računara online zakazivanje

Zaključivanje Knjige evidencije prometa robe i usluga – KEPU knjige

„Članom 1. stav 1. Pravilnika o evidenciji prometa roba i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 – dalje: Pravilnik) je propisano da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe, vode evidenciju o primljenoj i prodatoj robi, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – obrascu KEPU (dalje: Knjiga evidencije). Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu, vrši se zaključivanje Knjige evidencije. Krajnji saldo predstavlja vrednost robe koja se prenosi kao početno stanje u narednu godinu, shodno članu 11. stav 1. Pravilnika.

Zaključivanje Knjige evidencije vrši se na poslednjoj strani poslednjih knjiženja za proteklu poslovnu godinu, shodno članu 11. stav 3. Pravilnika.

Odredbama člana 24. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon – dalje: Zakon) data je mogućnost zavisnom pravnom licu, čije je matično pravno lice sa sedištem u inostranstvu, ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, kao i ogranku iz člana 1. stav 5. Zakona, da uz prethodno dobijenu saglasnost ministra finansija, odnosno guvernera Narodne banke Srbije za pravna lica (osim banaka) iz člana 26. stav 2. Zakona, odnosno Komisije za hartije od vrednosti za pravna lica iz člana 26. stav 3. ovog zakona, sastavljaju i prikazuju redovne godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske.

Na osnovu svega iznetog, shodno članu 11. stav 2. Pravilnika može se izvršiti zaključivanje Knjige evidencije na poslednjoj strani poslednjih knjiženja za proteklu poslovnu godinu, odnosno na dan 30. septembra i evidentirati početno stanje u narednoj poslovnoj godini, počevši od 1. oktobra.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, br. 011-00-00287/2012-03 od 04.02.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje