Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava

Servis računara online zakazivanje

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava

 

Iz obrazloženja:

„Neosnovani su navodi žalbe ukazivanjem da sud nije cenio činjenicu da pred Višim javnim tužilaštvom nije pokrenut postupak protiv tužene za krivično delo trgovine ljudima i ukazivanjem na iskaz mal. I. I. dat pred PU V. 27.10.2010. godine (saslušanju je prisustvovao i tužilac po pozivu SUP V.). Suprotno navodima žalbe ove činjenice nisu dovoljne za suprotan zaključak prvostepenog suda o sposobnosti i motivisanosti tužene za vršenje roditeljskog prava u punom kapacitetu, tvrdnjom da tužena predstavlja autoritet za mal. I. I. Nasuprot tome, činjenica da je mal. I. I veoma rano bila u drugom stanju i da je nakon izlaska iz bolnice, a posle ginekološke intervencije, napustila porodicu u kojoj živi sa majkom i otišla u porodicu dečka, o čemu je tužena obavestila organ starateljstva navodeći da nema autoritet nad njom, činjenica neredovnog pohađanja nastave kada je I. I. imala 12 godina, činjenica da je u više navrata započinjala vanbračnu zajednicu koju majka nije u mogućnosti da spreči i prećutno je prihvata, suprotno navodima žalbe, jasno ukazuje da tužena ne predstavlja autoritet za svoju ćerku i nema sposobnosti za vršenje roditeljskog prava u punom kapacitetu. Suprotno navodima žalbe, činjenično stanje je potpuno i pravilno utvrđeno, pa se žalbom neosnovano ukazuje na neispunjavanje roditeljskih obaveza od strane oca mal. I. I. odnosno supruga tužene. Na zakonitost i pravilnost odluke ne utiču navodi žalbe da je mal. I. I. ostala u drugom stanju i nakon što je bila smeštena u hraniteljsku porodicu. Ovo pri činjenici da se mal. I. I. nalazi u prihvatilištu u B. (izjava tužioca sa ročišta od godine), što je potvrdila i tužena na raspravi pred sudom od godine. Pored toga, u prihvatilištu postoje uslovi za formiranje zdravih socijalnih i emocionalnih relacija deteta, pa je ocenom svih okolnosti konkretnog slučaja, delimično lišenje roditeljskog prava tužene u najboljem interesu mal. I I.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2. 884/2013 od 26.09.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje