Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Servis računara online zakazivanje

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

Iz obrazloženja:

„Naime, u postupku koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja, prvostepeni organ je utvrdio da je tužilja podnela dana 28.3.2011. godine zahtev da joj se prizna pravo na porodičnu penziju posle smrti pok. K. N. … da je pokojni K. N. preminuo 3.5.2007. godine; da je dete K. I. korisnik porodične penzije po rešenju … od 28.11.2007. godine, počev od 4.5.2007. godine i da su pokojni K. N. i N. O. ovde tužilja živeli u vanbračnoj zajednici. Kako vanbračni drug ne ulazi u krug članova porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava bez obzira na razloge zbog kojih nije došlo do zaključenja braka, koliko je trajala vanbračna zajednica i da li je i koliko dece rođeno u toj zajednici, to je, po oceni tuženog organa, pravilno prvostepeni organ odlučio kao u dispozitivu ožalbenog rešenja…

Sud je cenio navode tužbe, pa nalazi da nisu osnovani, jer je merodavno pravo za ocenu uslova za sticanje prava naporodičnu penziju zakon koji je na snazi u momentu podnošenja zahteva, a to je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (dalje: Zakon), koji je u konkretnom slučaju i primenjen. Ovo posebno jer je Zakonom utvrđeno da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava na starosnu ili invalidsku penziju (član 27.), kao i da su članovi porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava bračni drug, deca i roditelji, koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao (član 28. stav 1.). Kako u konkretnom slučaju tužilja ne ulazi u krug članova porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, ovde pokojnog K. N. to je i po oceni suda pravilno prvostepeni organ odbio zahtev tužilje za priznavanje prava na porodičnu penziju, jer ista za ostvarivanje navedenog prava ne ispunjava zakonske uslove.“

Presuda Upravnog suda 8 U. 12244/2011 od 30.07.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje