Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

Servis računara online zakazivanje

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

 

„Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja i korišćenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Odredbom člana 18. Zakona, kao jedno od prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja utvrđeno je i pravo na porodičnu penziju, koje se ostvaruje za slučaj smrti.

Pošto je odredbom člana 27. stav 1. Zakona propisano da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju ili umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, članom 28. stav 1. Zakona precizirano je da se članovima porodice umrlog osiguranika odnosno korisnika prava iz člana 27. ovog zakona smatraju:

  1. bračni drug;
  2. deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao);
  3. roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

Pored toga, stavom 2. ovog člana utvrđeno je da pravo na porodičnu penziju može ostvariti i bračni drug iz razvedenog braka, pod uslovom da mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Ako nisu ispunjeni napred navedeni uslovi, ne može se ni ostvariti pravo na porodičnu penziju.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 181-03-00346/2013-07 od 11.12.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje