Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana

Servis računara online zakazivanje

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana

 

Iz obrazloženja:

Naime ponašanje tužilje koje se ogleda u nemogućnosti tužilje da uspostavi bilo kakvu komunikaciju sa tuženom, slanje sms poruka uvredljivog karaktera, pokretanje sudskih postupaka, jasno ukazuju da je došlo do problema u komunikaciji i odnosima među parničnim strankama i da tužilja izdržavanje od tužene više ne želi da prima, zbog čega se svrha, da opstane ugovor o doživotnom izdržavanju, pošto su odnosi ugovornih strana poremećeni, odnosno postali nepodnošljivi, zbog čega je zahtev tužilje za raskid ovog ugovora osnovan, kako je to pravilno zaključio prvostepeni sud, pozivajući se na odredbu člana 201. stav 1. Zakona o nasleđivanju.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 3685/2012 od 16.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje