Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj

Servis računara online zakazivanje

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj

 

Iz obrazloženja:

„Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužioci su svekrva i svekar tužene, koja iz braka sa sada pok. sinom tužilaca …, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći …, ima maloletnog sina … U toku trajanja bračne zajednice sa pok. …, tužena, maloletni … i sada pok. … su živeli u istom dvorištu, ali u posebnoj kući u odnosu na tužioce i nisu bili u zajedničkom domaćinstvu sa tužiocima. Tužioci su do smrti sina … svakodnevno viđali maloletnog …, sa kojim su provodili 3-4 sata dnevno, s obzirom da žive u istom dvorištu, a njihov odnos sa maloletnim … bio je nežan i pažljiv i nastavio se i nakon smrti sada pok. …, sve do februara 2010. godine, kada je usled poremećenih odnosa stranaka intervenisala policija, što se ponovilo i u avgustu iste godine. Loši odnosi parničnih stranaka su se produbili, a tužena je u međuvremenu zasnovala novu bračnu zajednicu.

Prema nalazu i mišljenju Centra za socijalni rad, uspostavljanje ličnih odnosa na relaciji dete – srodnici, doprinosi očuvanju porodičnog identiteta, kao i prava deteta da se zna svoje biološko poreklo, a time i pravo na očuvanje sopstvenog identiteta. Maloletni … je, s obzirom na uzrast na nivou kada može da uspostavi socijalne kontakte sa drugim osobama i kada bi trebalo da se stiču osnovi svake dalje kvalitetne emocionalne bliskosti i povezanosti i sa srodnicima po ocu. Na osnovu obavljenih razgovora sa srodnicima i opservacije, centar je mišljenja da održavanjem ličnih odnosa maloletnog … sa srodnicima po ocu ne bi bila ugrožena njegova bezbednost. Svojim ponašanjem tužena kao majka nije ostavila prostor za uspostavljanje adekvatne komunikacije maloletnog deteta sa srodnicima po ocu, što može dovesti do toga da srodnici po ocu budu nepoznate osobe za maloletno dete, a srodnici su veoma motivisani da održavaju lične odnose sa maloletnim …, te je centar predložio model viđanja maloletnog deteta sa srodnicima po ocu. Prema nalazu sudskog veštaka – psihologa, a na osnovu obavljenog razgovora sa parničnim strankama i maloletnim detetom, veštak je mišljenja da između tužilaca i tužene postoje poremećeni odnosi koji se prenose na dete, ali da dete ne pokazuje otpor prema babi i dedi, te da je za pravilan psihofizički razvoj maloletnog deteta potrebno osećanje sigurnosti i afektivna vezanost sa članovima uže i šire porodice, što podrazumeva saradnju majke, koja bi se ogledala u tom da ispoštuje termine viđanja i da na odgovarajući način pripremi maloletno dete, što je značajno i za pravilan psihosocijalni razvoj deteta.“

Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 1226/2012 od 18.02.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje