Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

 

Iz obrazloženja:

„Stranke su bile u ugovornom odnosu po osnovu ugovora o posebnim uslovima korišćenja GSM mreže od 27.12.2004. godine. Među strankama je bilo sporno da li je tuženi u obavezi da tužiocu plati potraživanje za izvršene usluge, kao i naknadu štete na ime prevremenog raskida ugovora.

Prvostepeni sud je ocenom izvedenih dokaza utvrdio da su tužilac i tuženi zaključili ugovor o posebnim uslovima za korišćenje usluga GSM mreže sa najmanje 770 brojeva od 27.12.2004. godine i to na period od dve godine. Zatim su tužilac i tuženi zaključili pojedinačni ugovor za pretplatnički broj 06……… i to ugovorom broj ……… i ovim ugovorom je kupljen mobilni telefon. Ugovor je raskinut jer tuženi nije redovno izmirivao svoje ugovorne obaveze, pa je tuženi zbog prevremenog raskida ugovora zadužen sa 10.000,00 dinara na ime naknade štete. Ugovor koji su zaključili tužilac i tuženi je formularni, a u istom je sadržano da se poziva na opšte i posebne uslove tužioca. Kako se radi o formularnom ugovoru, čiji su sastavni deo opšti i posebni uslovi tužioca, ti opšti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj poznati ili moraju biti poznati u času zaključenja ugovora.

Posebnim uslovima, koji su sastavni deo ugovora i koji su stranke potpisale predviđena je ugovorna kazna od 10.000,00 dinara zbog raskida ugovora pre isteka perioda koji je definisan pretplatničkim ugovorom. Tuženi je dužan da plati dugovanje prema tužiocu od zaključenja ugovora, kao i ugovorenu štetu uz pravo da zadrži mobilni telefon koji je kupljen istim pretplatničkim ugovorom.

Prvostepeni sud je na utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio odredbu materijalnog prava i to čl. 148. stav 1, čl. 142. stav 1, čl. 17. i čl. 265. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima kada je usvojio tužbeni zahtev tužioca i obavezao tuženog na isplatu utuženog iznosa jer je u konkretnom slučaju došlo do privremenog raskida ugovora zbog ne izmirenja obaveza tuženog prema tužiocu na ime pruženih usluga a do raskida je došlo pre isteka roka od 24 meseca na koliko je pretplatnički ugovor bio zaključen.“

Presuda Višeg trgovinskog suda, Pž. 6107/2008 od 29.01.2009. godine – Sudska praksa trgovinskih sudova – Bilten br. 1/2009