Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu

Servis računara online zakazivanje

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu

 

Iz obrazloženja:

„Žalbeni navodi kojima se pobija primena materijalnog prava od strane tuženog i ukazuje da tužiocu na iznos kursnih razlika ne pripada i zakonska zatezna kamata, jer je ugovaranjem valutne klauzule tužilac sebe zaštitio, nisu osnovani i bez uticaja su na drugačiju odluku. Ugovaranjem valutne klauzule izvođač, ovde tužilac, sebe štiti od promene cena u materijalu i radu koji on izvodi za vreme trajanja samog ugovora, ali nikako ne oslobađa tuženog kao naručioca obaveze plaćanja zatezne kamate na obaveze za koje je u docnji. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio kolika je bila dinarska vrednost svake dospele privremene situacije, u konkretnom slučaju pete, na dan njene dospelosti, odnosno 15.7.2007. godine i na tako izražen dinarski iznos tužiocu pripada zakonska zatezna kamata, obzirom da je tuženi u docnji i da plaćanje nije izvršio o dospelosti, da je tuženi izvršio plaćanje u dospelosti, on bi plaćao samo dinarsku protivvrednost te privremene situacije koja je obračunata u dolarima, ali kako je kasnio sa plaćanjem, on je na dobijeni dinarski iznos na dan dospelosti, dužan da plati i zakonsku zateznu kamatu shodno članu 277. stav 1. i članu 324. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 3359/2012 od 29.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje