Obaveza prijavljivanja izmene podataka o privrednim društvima i preduzetnicima

Servis računara online zakazivanje

Prijavljivanje SVIH podataka o pravnom subjektu (privrednom društvu ili preduzetniku) Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi je zakonska obaveza pravnog subjekta (privrednog društva ili preduzetnika).

Kao jedan od podataka koji se često menja je podatak o brojevima računa u bankamai klijenti često zaboravljaju da prijave ovaj podatak.  Prijavljivanje se vrši :

Ako menjate i druge podatke (sedište, direktor, ovlašćena lica, kapital i dr.) pored prijave koju treba podneti Agenciji za privredne registre, tu izmenu obavezno prijaviti i Poreskoj upravi.

Izmena podataka se vrši kod :

1. Agenciji za privredne registre predajom:

 • Registraciona prijava promene podataka – obavezni podaci
 • odgovarajući obrazac „Dodatak“
 • akta (dokumenta) o izvršenoj promeni
 • plaćene naknade Agenciji.

Najčešća promena je promena poslovnog računa. Uz prijave Agenciji se podnose dokazi :

 • fotokopija ugovora sa bankom
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa
 • fotokopija dokumenta o raskidu ugovora sa bankom
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Sajt Agencije za privredne registre – deo na kome se nalaze obrasci:

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Привреднадруштва/ДруштваОбрасци.aspx

Da bi proverili da li su svi vaši podaci tačno i kompletno upisani treba da izvršite uvid na sajt Agencije  http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –

Poreskoj upravi se predaje :

 • Obrazac PPR-1 (za privredno društvo) – sa navođenjem koji podaci se menjaju,
 •  Obrazac PPR-2 (za preduzetnika) – sa navođenjem koji podaci se menjaju,
 • Obrazac IEPDV  – za izmenu podataka u PDV evidenciji-

Sajt Poreske uprave na kome se nalaze obrasci: http://www.poreskauprava.gov.rs/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –

U slučaju neprijavljivanja izmene podataka predviđene su kaznene odredbe i to  ZA PREKRŠAJ prema članu 179. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji :

  •  za privredno društvo (od 100.000 do 150.000 dinara)
  • za odgovorno lice (od do 5.000 do 7.000 dinara)
  • za preduzetnika ( od do 12.500 do 75.000 dinara)

 

Servis računara online zakazivanje