Privremeni prestanak rada preduzetnika (mirovanje) – propisi, odluke, zahtevi

Preduzetnici (za razliku od privrednih društava) imaju pravo da privremeno prestanu da obavljaju delatnost (mirovanje) na neodređeno ili određeno vreme. Privremeni prestanak obavljanja delatnosti započinje donošenjem odluke preduzetnika o tome  (u prilogu model odluke) i nakon toga podnošenjem zahteva Agenciji za privredne registre za donošenje rešenja o privremenom prestanku obavljanja delatnosti na neodređeno ili određeno […]

Osnivanje i poslovanje preduzetnika

Ovaj članak sadrži dva dela : – OSNIVANJE PREDUZETNIKA – POSLOVANJE PREDUZETNIKA Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Postupak registracije i dokumentacija za registraciju možete videti (klikom) u članku „Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija„ Registracionu prijavu podnosi : preduzetnik, ovlašćeno lice (poslovođa, […]

Oslobođenje plaćanja obaveze za poreze doprinose usled hipotetičke velike štete za preduzetnika

Oslobođenje plaćanja obaveze za poreze doprinose usled hipotetičke velike štete za preduzetnika „Obaveza plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti za sva fizička lica koja ostvaruju te prihode propisana je odredbama čl. 31. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: […]

Zahtev za privremeni prestanak obračunavanja poreza i doprinosa (paušalci)-sa odlukom o privremenom prestanku obavljanja delatnosti

NAPOMENE : Preduzetnici (za razliku od privrednih društava) imaju pravo da privremeno prestanu da obavljaju delatnost na neodređeno ili određeno vreme. Privremeni prestanak obavljanja delatnosti započinje donošenjem odluke preduzetnika o tome  (u prilogu model odluke) i nakon toga podnošenjem zahteva Agenciji za privredne registre za donošenje rešenja o privremenom prestanku obavljanja delatnosti na neodređeno ili […]

Zahtev za paušalno oporezivanje (sa modelima) – rok do 30.11.

Preduzetnici koji plaćaju porez i doprinose prema paušalno neto određenom prihodu imaju zakonsku mogućnost da do 30 novembra svake godine podnesu zahtev Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje u narednoj godini. Ovo važi i za preduzetnike koji su osnovani u tekućoj godini, i to bez obzira na datum osnivanja. Zahtev za paušalno oporezivanje (potpisan i pečatiran) […]

Obaveza prijavljivanja izmene podataka o privrednim društvima i preduzetnicima

Prijavljivanje SVIH podataka o pravnom subjektu (privrednom društvu ili preduzetniku) Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi je zakonska obaveza pravnog subjekta (privrednog društva ili preduzetnika). Kao jedan od podataka koji se često menja je podatak o brojevima računa u bankamai klijenti često zaboravljaju da prijave ovaj podatak.  Prijavljivanje se vrši : Ako menjate i […]

Prinudna naplata poreza na nepokretnosti koja preduzetniku ne služi za obavljanje delatnosti

Prinudna naplata poreza na nepokretnosti koja preduzetniku ne služi za obavljanje delatnosti   „Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 […]

Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV

Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV   Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, […]

Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju

Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju „1. Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 […]

Oporezivanje prihoda preduzetnika-paušalca koji postane obveznik PDV jer vodi poslovne knjige

Oporezivanje prihoda preduzetnika-paušalca koji postane obveznik PDV jer vodi poslovne knjige   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička […]