STATUSNA PROMENA – Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine

Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

Preduzetnici-prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana

Prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana –  paušalci   „Prihodi koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja, umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo […]