Privremeni prestanak rada preduzetnika (mirovanje) – propisi, odluke, zahtevi

Preduzetnici (za razliku od privrednih društava) imaju pravo da privremeno prestanu da obavljaju delatnost (mirovanje) na neodređeno ili određeno vreme.

Privremeni prestanak obavljanja delatnosti započinje donošenjem odluke preduzetnika o tome  (u prilogu model odluke) i nakon toga podnošenjem zahteva Agenciji za privredne registre za donošenje rešenja o privremenom prestanku obavljanja delatnosti na neodređeno ili određeno vreme.

Preduzetnici imaju pravo da za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti NE PLAĆAJU porez i doprinose i da bi to ostvario preduzetnik treba da Poreskoj upravi podnese odgovarajući zahtev (u prilogu model zahteva).

Upozorenje: obzirom da se za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti ne plaćaju porezi i doprinosi RADNI STAŽ NE TEČE I PREDUZETNIK NEMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

************************************************************

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Sl. glasnik RS br. 84/2004…. 108/2013

 

Član 50

Preduzetniku koji privremeno odjavi obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom, za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa, osim ako podnese zahtev Poreskoj upravi za plaćanje doprinosa u tom periodu.

Preduzetnik može podneti zahtev iz stava 1. ovog člana nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u roku od 30 dana od dana privremene odjave obavljanja delatnosti.

************************************************************

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sl. glasnik RS br. 24/2001….6/2014

Član 94

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu, u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od početka obavljanja delatnosti.

Obveznik koji u toku godine trajno, odnosno privremeno odjavi obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza, odnosno za utvrđivanje poreza do dana privremene odjave, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

Preduzetnik iz stava 2. ovog člana koji vodi poslovne knjige dužan je da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans, kao i dokumentaciju iz člana 93. stav 2. ovog zakona.

Preduzetnik kome prestane status obveznika poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za paušalno oporezivanje iz člana 42. stav 1. ovog zakona, dužan je da podnese i poresku prijavu u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost.

************************************************************

Na osnovu člana 90. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011; 99/2011)  preduzetnik  __ iz __, ul. __ br. __ dana __. godine donosi sledeću

 

ODLUKU O PRIVREMENOM PRESTANKU OBAVLJANJA DELATNOSTI

 

  1. Preduzetnik __ ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ privremeno prestaje da obavlja delatnost počev od __. godine.
  2. Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na neodređeno vreme s tim što će za ponovni početak obavljanja delatnosti o tome biti doneta odgovarajuća Odluka koja će biti registrovana u Agenciji za privredne registre.

Alternativa : Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na određeno vreme u trajanju od __ meseci     počev od __ pa   zaključno sa __. godine.

  1. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa u registar kao i Poreskoj upravi radi donošenja rešenja o privremenom prestanku obračunavanja poreza i doprinosa.

 

 

       Preduzetnik

               _______________________

       __, ul. __ br. _

       JMBG __

************************************************************

 

       PORESKA UPRAVA

       – Filijala __

 

       11000 Beograd

 

 

 

Predmet : zahtev za privremeni prestanak

obračunavanja plaćanja poreza i doprinosa

 

 

Na osnovu člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovim vas obaveštavam da je preduzetniku „_“ iz __, ul. __ br. __ PIB __, matični broj _ na osnovu rešenja rešenja Agencije za privredne registre BP __ od __ 201_ godine  određen privremeni prestanak obavljanja delatnosti počev od _._.20_ godine na neodređeno vreme (alternativa : na određeno vreme do _._.20_.  godine).

 

Obzirom da u navedenom periodu neću obavljati samostalnu delatnost, ovim podnosim  :

  1. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja poreza –  u skladu sa članom 94. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Srbije 
  2. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja doprinosa  – u skladu sa članom 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U prilogu dostavljam :

  • poresku prijavu PPDG-1 za privremeno utvrđivanje poreza do dana privremene odjave,
  • rešenje Agencije za privredne registre-fotokopija.

 

 

Molim za donošenje rešenja u skladu sa ovim zahtevom i podnetim prilozima.

 

Prilog : 2

 

 

U __, ___.___.201_. godine.

 

       Preduzetnik

       m.p.        ________________________

       __