Privremeni prestanak rada preduzetnika (mirovanje) – propisi, odluke, zahtevi

Servis računara online zakazivanje

Preduzetnici (za razliku od privrednih društava) imaju pravo da privremeno prestanu da obavljaju delatnost (mirovanje) na neodređeno ili određeno vreme.

Privremeni prestanak obavljanja delatnosti započinje donošenjem odluke preduzetnika o tome  (u prilogu model odluke) i nakon toga podnošenjem zahteva Agenciji za privredne registre za donošenje rešenja o privremenom prestanku obavljanja delatnosti na neodređeno ili određeno vreme.

Preduzetnici imaju pravo da za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti NE PLAĆAJU porez i doprinose i da bi to ostvario preduzetnik treba da Poreskoj upravi podnese odgovarajući zahtev (u prilogu model zahteva).

Upozorenje: obzirom da se za vreme privremenog prestanka obavljanja delatnosti ne plaćaju porezi i doprinosi RADNI STAŽ NE TEČE I PREDUZETNIK NEMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

************************************************************

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Sl. glasnik RS br. 84/2004…. 108/2013

 

Član 50

Preduzetniku koji privremeno odjavi obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom, za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa, osim ako podnese zahtev Poreskoj upravi za plaćanje doprinosa u tom periodu.

Preduzetnik može podneti zahtev iz stava 1. ovog člana nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u roku od 30 dana od dana privremene odjave obavljanja delatnosti.

************************************************************

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sl. glasnik RS br. 24/2001….6/2014

Član 94

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu, u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od početka obavljanja delatnosti.

Obveznik koji u toku godine trajno, odnosno privremeno odjavi obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza, odnosno za utvrđivanje poreza do dana privremene odjave, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

Preduzetnik iz stava 2. ovog člana koji vodi poslovne knjige dužan je da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans, kao i dokumentaciju iz člana 93. stav 2. ovog zakona.

Preduzetnik kome prestane status obveznika poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za paušalno oporezivanje iz člana 42. stav 1. ovog zakona, dužan je da podnese i poresku prijavu u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost.

************************************************************

Na osnovu člana 90. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011; 99/2011)  preduzetnik  __ iz __, ul. __ br. __ dana __. godine donosi sledeću

 

ODLUKU O PRIVREMENOM PRESTANKU OBAVLJANJA DELATNOSTI

 

  1. Preduzetnik __ ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ privremeno prestaje da obavlja delatnost počev od __. godine.
  2. Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na neodređeno vreme s tim što će za ponovni početak obavljanja delatnosti o tome biti doneta odgovarajuća Odluka koja će biti registrovana u Agenciji za privredne registre.

Alternativa : Privremeni prestanak obavljanja delatnosti je na određeno vreme u trajanju od __ meseci     počev od __ pa   zaključno sa __. godine.

  1. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi upisa u registar kao i Poreskoj upravi radi donošenja rešenja o privremenom prestanku obračunavanja poreza i doprinosa.

 

 

       Preduzetnik

               _______________________

       __, ul. __ br. _

       JMBG __

************************************************************

 

       PORESKA UPRAVA

       – Filijala __

 

       11000 Beograd

 

 

 

Predmet : zahtev za privremeni prestanak

obračunavanja plaćanja poreza i doprinosa

 

 

Na osnovu člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovim vas obaveštavam da je preduzetniku „_“ iz __, ul. __ br. __ PIB __, matični broj _ na osnovu rešenja rešenja Agencije za privredne registre BP __ od __ 201_ godine  određen privremeni prestanak obavljanja delatnosti počev od _._.20_ godine na neodređeno vreme (alternativa : na određeno vreme do _._.20_.  godine).

 

Obzirom da u navedenom periodu neću obavljati samostalnu delatnost, ovim podnosim  :

  1. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja poreza –  u skladu sa članom 94. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Srbije 
  2. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja doprinosa  – u skladu sa članom 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U prilogu dostavljam :

  • poresku prijavu PPDG-1 za privremeno utvrđivanje poreza do dana privremene odjave,
  • rešenje Agencije za privredne registre-fotokopija.

 

 

Molim za donošenje rešenja u skladu sa ovim zahtevom i podnetim prilozima.

 

Prilog : 2

 

 

U __, ___.___.201_. godine.

 

       Preduzetnik

       m.p.        ________________________

       __

 

Servis računara online zakazivanje