Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV

Servis računara online zakazivanje

Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV

 

Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: Zakon), porez na imovinu plaća se na – pravo svojine na nepokretnosti, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari.

Nepokretnostima, u smislu člana 2. stav 1. Zakona, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (član 2. stav 2. Zakona).

Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze (član 33. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 2. stav 1. i člana 3. stav 1. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 139/2004, 63/2007, 9/2009 i 27/2011), pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige – za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti, za utvrđivanje poreza na imovinu podnose poresku prijavu na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za 201_. godinu, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Preduzetnici koji vode poslovne knjige – za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti i paušalno oporezovani preduzetnici – za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti i za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti, kao i fizička i druga lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji, za utvrđivanje poreza na imovinu podnose poresku prijavu na Obrascu PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za 20__. godinu, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prema odredbi člana 32. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odlukaUS), obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. tog zakona, uključujući i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (dalje: preduzetnik).

Dakle, kada fizičko lice svojom imovinom obavlja pružanje usluga u Republici Srbiji, usluga izdavanja poslovnog prostora u zakup u cilju ostvarivanja prihoda, pa je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnik) u smislu propisa kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima, radi utvrđivanja poreza na imovinu poresku prijavu podnosi na Obrascu PPI-1 – za imovinu koja mu služi za obavljanje samostalne delatnosti, dok za imovinu koja mu ne služi za obavljanje samostalne delatnosti – poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi na Obrascu PPI-2.

Shodno odredbi člana 7. st. 2. i 3. Zakona, osnovica poreza na imovinu kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – vrednost nepokretnosti utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, u skladu sa propisima, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. Za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, odnosno stekne, u toku godine za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, osnovica poreza je njena vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00651/2011-04 od 22.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje