Osnivanje i poslovanje preduzetnika

Servis računara online zakazivanje

Ovaj članak sadrži dva dela :

– OSNIVANJE PREDUZETNIKA

– POSLOVANJE PREDUZETNIKA

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Postupak registracije i dokumentacija za registraciju možete videti (klikom) u članku „Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija

Registracionu prijavu podnosi :

 1. preduzetnik,
 2. ovlašćeno lice (poslovođa, prokurista),
 3. punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem, potpisanim od strane osnivača-preduzetnika i overenim od strane nadležnog organa (opštine ili suda). Ako osnivač-preduzetnik da svoje punomoćje advokatu, ono ne mora biti overeno u opštini ili sudu.

 Prijave se mogu podneti :

 • lično u sedištu APR u Beogradu,
 • organizacionim jedinicama APR,
 • u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum (ako se registraciona prijava podnosi u opštini, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji),
 • preporučenom poštom (ako se registraciona prijava podnosi poštom a kao datum i vreme podnošenja prijave uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji),
 • putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata.

Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji, organizacionim jedinicama APR i opštinskim kancelarijama uz dokaz o uplati naknade prema tarifi Agencije ili besplatno preuzeti (download) sa Internet strane Agencije.

Preduzetnik nije u obavezi da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima sem u slučajevima koji moraju biti posebno propisani zakonom.

Dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata

Za dobijanje izvoda iz Registra u Agenciji za privredne registre potrebno je podneti:

 • popunjen zahtev za izvod (zahtev se može preuzeti u Agenciji uz dokaz o uplati naknade prema tarifi Agencije ili preuzeti iz odeljka Preduzetnici-Obrasci)
 • dokaz o uplati naknade prema tarifi Agencije.

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

Dostavljanje pismenog otpravka rešenja se vrši na jedan od sledećih načina:

 1. lično u sedištu APR u Beogradu,
 2. lično u OJ APR,
 3. poštom na adresu za prijem pošte,
 4. poštom na adresu sedišta,
 5. elektronskom poštom,
 6. poštom na adresu podnosioca u Rpublici Srbiji,
 7. u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu navedenu za dostavu otpravka.

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak odluke se vrši na adresu punomoćnika.

Rešenja, zaključke i druge pismene otpravke registratora-npr.dopisi, potvrde preduzetnika može preuzeti:

 1. preduzetnik,
 2. fizičko lice koje preduzetnik ovlasti i za koga je dostavljeno punomoćje overeno pred nadležnim organom (sud ili opština) ,
 3. advokat koga osnivač ovlasti (u tom slučaju punomoćje ne mora biti overeno pred nadležnim organom – sud ili opština),
 4. članovi porodičnog domaćinstva (roditelji, bračni drug i deca) uz punomoćje koje mora biti snabdeveno potpisom preduzetnika i pečatom radnje, kao i uz fotokopiju lične karte iz koje se jasno vidi da preduzetnik i član porodičnog domaćinstva stanuju na istoj adresi,
 5. poslovođa čiji su podaci sadržani u Registru privrednih subjekata,
 6. prokurista čiji su podaci sadržani u Registru privrednih subjekata.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na isključivi zahtev podnosioca prijave.

Rok za žalbu protiv odluka Registratora koja se može podneti ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije je 30 dana od dana objavljivanja odluke.

PROKURA je regulisana članovima 35. do 43. Zakona o privrednim društvima.

Preduzetnik može da izda prokuru i ona se izdaje lično. Ovlašćenje za izdavanje prokure se ne može preneti na drugo lice.

 • Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (prokurista) da u ime i za račun preduzetnika zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje,
 • Ako se prokura daje jednom fizičkom licu u pitanju je pojedinačna prokura,
 • Ako je prokura izdata za dva ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista postupa samostalno,
 • Prokurista ne može preneti prokuru, tj. dati punomoćje za zastupanje drugom licu,
 • Data prokura može prestati u svako doba opozivom ili otkazom prokure,
 • Ograničenja prokure su imperativnog karaktera,
 • Takođe, postoji mogućnost da se prokuristi ograniče ovlašćenja supotpisom zakonskog zastupnika društva ili drugog prokuriste (zajednička prokura),
 • Prokura prestaje opozivom i otkazom prokure,
 • Prokura se može opozvati u svako doba, a to pravo ne može biti ograničeno ili uslovljeno i preduzetnik se ne može odreći prava na opoziv prokure,
 • Prokurista može dati otkaz prokure u svako doba,
 • Prokurista je dužan prilikom potpisivanja dokumenata u ime preduzetnika da uz svoj potpis navede i funkciju.

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA

 POSLOVNO IME PREDUZETNIKA MOŽE BITI ILI NA ĆIRILIČNOM ILI NA LATINIČNOM PISMU

Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.  Naziv može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve.

Preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku u kom slučaju se i prevod registruje, s tim da se NAZIV ne prevodi.

Poslovno ime, naziv na stranom jeziku kao i njihovi pridevski oblici mogu da sadrže naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa kao i naziv strane države ili međunarodne organizacije, uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije.

Poslovno ime preduzetnika može da sadrži lično ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži sledeće elemente:

 1. ime i prezime preduzetnika,
 2. opis pretežne delatnosti,
 3. oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or,
 4. sedište (mesto sedišta preduzetnika bez navođenja adrese odnosno ulice i broja).

Primer: PETAR PETROVIĆ, PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA, PIROT/PETAR PETROVIĆ, PREDUZETNIK ,TRGOVINSKA RADNjA, PIROT

Poslovno ime može da sadrži i sledeće elemente:

 1. naziv preduzetnika,
 2. oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja.

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ZA PRODAJU KUĆNIH APARATA PERA PIROT/ PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNjA ZA PRODAJU KUĆNIH APARATA PERA PIROT

 Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži:

 1. ime i prezime preduzetnika,
 2. oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or,
 3.  naziv.

 Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK PERA / PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK PERA

Ukoliko puno poslovno ime preduzetnika ne sadrži naziv, preduzetnik neće moći da registruje skraćeno poslovno ime.

Prilikom izbora naziva, preduzetnik prethodno mora da proveri na Internet strani APR da li je NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom.

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano je da po prijemu prijave Registrator proverava da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom.

Odredbom člana 86. stav 6. Zakona o registraciji propisano je da se na poslovno ime preduzetnika shodno primenjuju odredbe člana 23. do 27. i člana 29. i 30. ovog zakona. Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom i stoga poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

Odredbe Zakona o privrednim društvima predstavljaju osnov za odbacivanje zahteva za registraciju naziva preduzetnika ukoliko na teritoriji Republike Srbije već postoji aktivan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom koji bi mogao dovesti do zabune o preduzetniku ili njegovoj delatnosti.

Iz navedenih razloga, preporučujemo se da podnosioci registracionih prijava osnivanja preduzetnika ili prijava za promenu naziva postojećih preduzetnika, izvrše pretragu većregistrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Pri tome potrebno je da se pridržavate sledećih uputstava:

 • Ukoliko se željeni naziv sastoji iz samo jedne reči, nemojte koristiti način pretrage „TAČNO“. Najbolje je da koristite pretragu „SADRŽI“ i ukoliko vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, to znači da je taj naziv slobodan. Ukoliko je, međutim, željeni naziv zauzet,imajte u vidu da dodavanje inicijala preduzetnika , jednog ili dva simbola (kao što su crtice, slova, razmak) neće biti dovoljno da takav naziv bude registrovan. Na primer, ukoliko postoji preduzetnik sa nazivom MIKI, neće biti moguće registrovati naziv MIKI CO ili MIKI COM ili MIKICOM ili MIKI MD;
 • Vodite računa da se neke reči drugačije pišu, ali se isto izgovaraju, odnosno da se na jedan način pišu na srpskom i na stranom jeziku (npr. MENADŽMENT i MANAGEMENT) tako da je uvek potrebno proveriti da li se upotrebom nekog drugog slova ili rasporeda slova dobija isti rezultat, jer ako se samo drugačije piše, a isto izgovara, to može da izaziva zabunu o privrednom subjektu (npr. KOFI i COFFEE i COFEE).
 • Potrebno je imati u vidu i to da delovi naziva koji se sastoje od reči koje upućuju na delatnost privrednog subjekta kao što su: „komerc“, „trade“, „group“, „company“, „export“, „import“ , „invest“ i slično, nije moguće koristiti kao onaj deo naziva koji pravi distinkciju u odnosu na već postojeći naziv,
 • Ukoliko se željeni naziv sastoji iz više od jedne reči, nikada nemojte kucati u polje pretrage sve reči iz kojih se naziv sastoji. U ovakvim situacijama, preporučujemo da uzmete onaj deo naziva koji je po nečemu specifičan i da taj deo ukucate u polje pretrage uz izbor opcije „SADRŽI“, pa ako vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, takav naziv je slobodan,
 • Najzad , ukoliko želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom iz člana 39. i člana 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojima je propisano da se postupak rezervacije naziva pokreće podnošenjem prijave i dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Ako Registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan, da nije podneta prijava za registraciju pod istim nazivom niti je naziv već registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva u iznosu prema tarifi Agencije, izvršiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave.

Oblik obavljanja delatnosti može biti samostalan kada je preduzetnik jedno fizičko lice, ili ortački kada se može registrovati najviše 10 fizičkih lica kao osnivači – ortaci.

DATUM OSNIVANJA – POČETKA OBAVLJANJA DELATNOSTI  

Prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja preduzetnik ima mogućnost da se opredeli da se upiše datum početka obavljanja delatnosti ili da datum početka obavljanja delatnosti naknadno prijavi prijavom promene.

Kao datum početka obavljanja delatnosti biće upisan datum donošenja rešenja.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

DELATNOST

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost .

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge delatnosti koje nisu zabranjene Zakonom o privrednim društvima a za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti. Na osnovu klasifikacije izrađuje se lista skraćenih naziva delatnosti radi elektronske obrade podataka, što praktično znači potrebu unosa četvorocifrene šifre delatnosti bez mogućnosti promene određenja (opisa) šifre, što nikako ne predstavlja smetnju preduzetniku da obavlja samo deo poslova iz registrovane delatnosti.

Prilikom registracije, preduzetnik ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja.

 Privredni subjekt je u obavezi da registruje samo jednu pretežnu delatnost, dok se za sve ostale delatnosti podrazumeva po samom Zakonu da ih može obavljati (bez donošenja posebnih odluka preduzetnika), osim onih za koje je potrebno prethodno odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa.

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

 1. zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti.
 2. veterinarske ordinacije i apoteke – rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 3. taksi prevoz – odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje taksi prevoza putnika (napomena: auto taksi prevoznik koji je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog putničkog motornog vozila može obavljati taksi prevoz kao pretežnu delatnost),
 4. promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
 5. obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku,
 6. poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti,
 7. poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 8. poslovi sudskih veštaka – uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka,
 9. agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 10. psihološko savetovalište – rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 Podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini

S obzirom da 01. februara 2012. godine počeo da se primenjuje novi Zakon o privrednim društvima kao i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, te da odredbama ovih Zakona, a takođe ni odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 35/2009) nije predviđena ni obaveza, niti mogućnost registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini, to Registar privrednih subjekata neće vršiti registraciju ovih podataka.

Razlog ovome, pored navedenog, je i odredba člana 88.Zakona o privrednim društvima kojom je propisano da se na delatnost preduzetnika shodno primenjuje član 4.ovog zakona te da preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispuljava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti, dok je odredba člana 4. Zakona propisano da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

U svakom slučaju, obavljanje kako pretežne tako i sporednih delatnosti u spoljnotrgovinskom prometu, nije uslovljeno registracijom u Registru privrednih subjekata i ovi podaci neće biti registrovani.

 

 

Servis računara online zakazivanje