Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju

Servis računara online zakazivanje

Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju

„1. Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: Zakon), porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti: pravo svojine, odnosno pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari; pravo stanovanja; pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme; pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari; pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.

Nepokretnostima, u smislu člana 2. stav 1. Zakona, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (član 2. stav 2. Zakona).

Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze (član 33. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 2. stav 1. i člana 3. stav 1. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 139/2004, 63/2007, 9/2009 i 27/2011), pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige – za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti, za utvrđivanje poreza na imovinu podnose poresku prijavu na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za 201_. godinu, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Preduzetnici koji vode poslovne knjige – za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti i paušalno oporezovani preduzetnici – za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti i za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti, kao i fizička i druga lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji, za utvrđivanje poreza na imovinu podnose poresku prijavu na Obrascu PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za 20__. godinu, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prema odredbi člana 32. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US), obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. tog zakona, uključujući i fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (dalje: preduzetnik).

Dakle, kada fizičko lice u Republici Srbiji vrši promet usluga i isporuku dobara (gradi i prodaje izgrađene stanove čiji je investitor), pa je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnik) u smislu propisa kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana koji vodi poslovne knjige, radi utvrđivanja poreza na imovinu za nepokretnosti koje je izgradio kao investitor a za koje je poreska obaveza nastala – poresku prijavu podnosi na Obrascu PPI-1, dok za imovinu koja mu ne služi za obavljanje samostalne delatnosti (na primer, za stan u kome stanuje) – poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi na Obrascu PPI-2.

2. Prema odredbi člana 12. stav 6. Zakona, porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti koje su u poslovnim knjigama obveznika, u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, evidentirane kao dobra koja su isključivo namenjena daljoj prodaji.

Prema tome, fizičko lice koje u Republici Srbiji vrši promet usluga i isporuku dobara (gradi i prodaje izgrađene stanove čiji je investitor), pa je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnik) u smislu propisa kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, pravo na poresko oslobođenje po osnovu poreza na imovinu može ostvariti samo za nepokretnosti koje tom obvezniku služe za obavljanje poslovne delatnosti odnosno u njihovoj su funkciji a koje su u poslovnim knjigama obveznika koje se vode u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, evidentirane kao dobra koja su isključivo namenjena daljoj prodaji.

U svakom konkretnom slučaju nadležni organ jedinice lokalne samouprave ceni činjenično stanje od uticaja na ostvarivanje prava na poresko oslobođenje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-01158/2011-04 od 22.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje