Finansijsko zaduženje

__D.o.o.                                                                                                              ___

__, ul. __ br. __                                                                                                           

PIB : __

Matični broj : __                                                                                                      ____

Tek.račun: __                                                                                                    ul. __ br. __

 

U __, __.201_. god.

 

 

FINANSIJSKO ZADUŽENjE

 

 

Zadužujemo vas za neodobreni rabat po vašim sledećim računima :

  1. Račun br.__ –              iznos od __ dinara
  2. Račun br.__ –              iznos od __ dinara
  3. Račun br.__ –              iznos od      780,00 dinara
  4. Račun br.__ –              iznos od 29.901,30 dinara

———————————————————————-

Osnovica                                         ___ dinara

PDV 18%                                        ___ dinara

UKUPNO                                        ___ dinara

 

Istovremeno izjavljujemo da nismo koristili poreski kredit u iznosu od dinara __ dinara.

 

 

 

 

Direktor

____________________

__