Izvod iz otvorenih stavki – model

Predmet : urgencija za dostavu IOS obrasca

 

U prilogu vam kao našem dužniku dostavljamo „Izvod iz otvorenih stavki“ sa stanjem na dan ___.__.201_. godine koji sadrži spisak vaših neplaćenih računa.

Neophodno je da vam ovom prilikkom ukažemo na naše i vaše zakonske obaveze u tom pogledu:

  1. Članom 20. stav 1. Zakona o računovodstvu propisano je „Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
  2. Članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu propisano je „Poverilac je dužan da pre sastavljanja finansijskih izveštaja dostavi dužniku spisak neplaćenih računa.
  3. Članom 68. Zakona o računovodstvu propisana je novčana kazna za privredni prestup i to za pravno lice od 100.000 do 3.000.000 dinaraa za odgovorno lice 5.000 do 150.000 dinaraako „ne odgovori na zahtev ovlašćenog revizora za nezavisnu potvrdu stanja potraživanja i obaveza (član 20. stav 3).

Neophodno je da nam što pre dostavite ili overen IOS obrazac sa našim stanjem ili vaše primedbe na stanje vašeg duga kako bismo što pre pristupili usaglašavanju potraživanja i obaveza.

Srdačno

 

Poverilac/dužnik : „__________“ D.o.o.                                      Poverilac/dužnik : „_______“ D.o.o.

__, ul. ____ br. __                                                                 ____________

PIB ________                                                                                 ul. ________ br.__

Mat.broj ____________                                                                 PIB ______

 

 

Predmet :   usaglašavanje potraživanja i obaveza

na dan __.__.201_. godine

 

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem dostavljamo vam ovaj

IZVOD OTVORENIH STAVKI na dan __. 201_. godine

 

Prema stanju iskazanom u našim poslovnim knjigama stanje vaših obaveza je:

 

R.br.

Broj isprave

Datum isprave

Vrsta

Saldo

UKUPNO :

 

Prema stanju iskazanom u našim poslovnim knjigama stanje vaših potraživanja je:

 

R.br.

Broj isprave

Datum isprave

Vrsta

Saldo

UKUPNO :

 

Molimo Vas da, saglasno članu 20. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 i 111/2009) i članu 12. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 106/2006), proverite stanje obaveza i potraživanja iskazano u Vašim poslovnim knjigma i da nas o tome obavestite u roku od _____ dana slanjem jednog potpisanog primerka ovog IOS obrasca.

 

Ukoliko ste saglasni sa stanjem iz naših poslovnih knjiga molimo da vašu saglasnost pismeno potvrdite potpisom vašeg ovlašćenog lica na ovom IOS obrascu, overite vašim pečatom i tako overen IOS obrazac da vratite u roku od 5 dana a ukoliko ga ne overite i na našu adresu ne vratite smatraćemo da naše stanje nije osporeno.

Za poverioca – Direktor

______________________

 

Saglasni sa iskazanim saldom – potvrđujemo saglasnost otvorenih stavki:

 

Osporavamo iskazano stanje u celini – delimično za iznos od dinara _____ iz sledećih razloga :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Za dužnika/poverioca ovlašćeno lice

_______________________