Model izjave o priznanju duga

Servis računara online zakazivanje

„__“ d.o.o.

__, ul. __ br. __a

Mat.broj broj __

Del.broj __

U __, __ 2010. godine

 

 

 

IZJAVA O PRIZNANJU DUGA

 

 

Ovim neopozivo izjavljujemo da „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ kao kupac ima nesporni dospeli dug prema poveriocu „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ kao prodavcu u iznosu od __ dinara a po osnovu prodate robe po fakturama br. __ od __; br. __ od __; br. __ od __; br. __ od __; br. __ od __; br. __ od __.

 

Ovim izjavljujemo da ćemo navedeni dug, za koji smo dali menice radi obezbeđenja plaćanja, isplatiti sa našeg tekućeg računa br. ________ a poverilac „__“ će povući menice koje je predao na naplatu.

 

 

„__“ d.o.o.                                                                         „__“ d.o.o.

Direktor                                                                            Direktor

____________________                                                  ____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje