Storno računa i obračunatog PDV

Servis računara online zakazivanje

„__“ D.o.o.                                                                                   „__“ D.o.o.

__, ul. __ br. __                                                                                   PIB __

PIB : __

Matični broj : __                                                                                     __

Broj __                                                                            ul. __ br. __

__, __.201__. god.

 

 

Predmet : storno računa __ od __.201_. g.

 

 

Ovim storniramo naš račun br. __ od __.201_. godine i to :

  1. Storno PDV osnovica                                    __ dinara,
  2. Storno PDV                                                  __ dinara,
  3. 3.     Ukupno storno                                             __ dinara.

 

Molimo za vašu pismenu saglasnost o tome da ste izvršili korekciju PDV na iznos od __ dinara.

 

Naknadno ćemo vam dostaviti nov račun.

 

 

 

 

 

 

Direktor

__________________________

__

 

Servis računara online zakazivanje