Odluka o prenosu robe sa lagera radi upotrebe

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i odredaba Zakona o računovodstvu direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __.20__. godine donosi sledeću

ODLUKU O PRENOSU ROBE SA LAGERA RADI UPOTREBE

 

Odobrava se prenos sledeće robe sa lagera radi upotrebe te robe kao sitnog inventara i to:

R. br.

Nazivrobe

Vrednost robe bez PDV

Vrednost robe sa PDV

 

 

 

 

UKUPNO :

 

 

Robu iz tačke 1. ove Odluke rasknjižiti sa konta roba na lageru i preknjižiti na konto sitnog inventara.

Ovu Odluku dostaviti računovodstvu i arhivi.

 

 

 

Direktor „__“

_________________________________

 

Servis računara online zakazivanje