Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu stečenu nasleđem ili poklonom

Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika

Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika   „Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), […]

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe   „Prema odredbi člana 14. st. 1. i 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. […]

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon prilikom deobe zaostavštine

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon prilikom deobe zaostavštine   „Prema odredbi člana 14. st. 1. do 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na […]

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu   „Prema odredbi člana 14. st. 1. do 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), […]