Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe

Servis računara online zakazivanje

Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe

 

„Na novac koji udruženje primi na poklon – porez na poklon se plaća, osim u slučajevima kada se, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013 – dalje: Zakon), to primanje ne smatra poklonom, ili je izuzeto od oporezivanja porezom na poklon, odnosno ako je za taj poklon propisano pravo na poresko oslobođenje.

U slučaju kada je udruženje od istog lica u jednoj kalendarskoj godini primilo isključivo novac bez obaveze protivčinidbe, poreska prijava se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća, pod uslovom da je iznos primljenog novca do 100.000 dinara.

Kada udruženje, kao poklonoprimac, primi na poklon od istog lica novac u iznosu većem od 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini, udruženje podnosi poresku prijavu, nezavisno od toga da li ispunjava uslove za ostvarivanje poreskog oslobođenja. Naime, porez na poklon utvrđuje se rešenjem poreskog organa, pa se i pravo na poresko oslobođenje (kada su za to ispunjeni zakonski uslovi) utvrđuje rešenjem poreskog organa. S tim u vezi, na novac koji udruženje primi na poklon, udruženje ima pravo na poresko oslobođenje ako su ispunjeni svi propisani uslovi, i to:

– da je udruženje – poklonoprimac registrovano u skladu sa zakonom;

– da je udruženje – poklonoprimac, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine, što podrazumeva i radi ostvarivanja humanitarnih aktivnosti;

– da novac koji je primilo na poklon služi isključivo za namene za koje je to udruženje osnovano tj. za ostvarivanje opštekorisnih ciljeva.

Pored toga, na novac koji udruženje primi od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave bez obaveze protivčinidbe, udruženje kao poklonoprimac ima pravo na poresko oslobođenje.

* * *

Prema odredbi člana 14. stav 2. Zakona, porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni:

  1. gotov novac;
  2. štedni ulog;
  3. depozit u banci;
  4. novčano potraživanje;
  5. pravo intelektualne svojine;
  6. pravo svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima.

Poklonom, u smislu Zakona, smatra se i prenos bez naknade imovine pravnog lica, koja je predmet oporezivanja u skladu sa odredbama st. 1, 2. i 4. do 6. ovog člana (član 14. stav 3. Zakona).

Poklonom, u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona, ne smatra se:

1) prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 3. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu;

2) prihod fizičkog lica po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana;

3) prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Prema odredbi stava 6. tog člana Zakona, od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzima se nasleđe, odnosno poklon, i to:

  1. udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti;
  2. mopeda, motokultivatora, traktora, radnih mašina, državnih vazduhoplova, odnosno vazduhoplova bez sopstvenog pogona;
  3. novca, prava, odnosno stvari iz st. 2. i 3. ovog člana, koje naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost nasleđa odnosno poklona, do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova.

Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 5a) Zakona, porez na nasleđe i poklon ne plaća zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine, registrovano u skladu sa zakonom – na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano.

Prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010 i 99/2011 – dr. zakon), ostvarivanjem opštekorisnog cilja, u smislu tog zakona, smatraju se aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i međunarodnog razumevanja, održivi razvoj, regionalni razvoj, ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja, promovisanje i popularizaciju nauke, obrazovanja, umetnosti i amaterskog sporta, unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom, brigu o deci i mladima, pomoć starima, zaštitu životne sredine, borbu protiv korupcije, zaštitu potrošača, zaštitu životinja, humanitarne i druge aktivnosti kojima zadužbine i fondacije ostvaruju opštekorisne ciljeve odnosno interese.

Udruženje jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom (član 2. stav 1. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni). Prema članu 26. stav 1. tog zakona, registar udruženja (dalje: Registar) vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-01597/2014-04 od 07.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje