Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu

Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu

„U slučaju kada obveznik (privredno društvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod od kamata i negativnih kursnih razlika po osnovu kredita uzetog u cilju obavljanja poslovne delatnosti, tako iskazan rashod priznaje se u poreskom bilansu obveznika. Naime, prema zakonu koji uređuje privredna društva, društvo ima pretežnu delatnost koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

* * *

U skladu sa odredbom člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, na način utvrđen ovim zakonom.

U skladu sa odredbom člana 7. stav 1. Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, priznaju se rashodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prema članu 4. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), društvo ima pretežnu delatnost koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-84/2013-04 od 11.03.2014. godine

 ********************

„Preciziranja odgovora iznetog u Mišljenju Ministarstva finansija, br. 413-00-84/2013-04 od 11.3.2014. godine:

U slučaju kada obveznik (privredno društvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod od kamata i negativnih kursnih razlika po osnovu kredita uzetog u cilju obavljanja poslovne delatnosti, uključujući i kupovinu udela u privrednim društvima u cilju obavljanja postojeće ili započinjanja nove delatnosti, tako iskazan rashod priznaje se u poreskom bilansu obveznika. Naime, prema zakonu koji uređuje privredna društva, društvo ima pretežnu delatnost koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-84/2013-04(II) od 26.03.2014. godine