Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu

Servis računara online zakazivanje

Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu

Pravila o transfernim cenama primenjuju se pod uslovima propisanim odredbama čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), nezavisno od toga da li poreski obveznik koristi pravo na umanjenje poreza po bilo kom osnovu (npr. po osnovu poreskog kredita ili poreskog oslobođenja). Korekcija poreske osnovice vrši se na način propisan Zakonom i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 8/2014 – dalje: Pravilnik).

* * *

U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom (član 59. stav 3. Zakona).

Prema stavu 4. istog člana Zakona, mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja.

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

Licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lice koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana (član 59. stav 6. Zakona).

Saglasno stavu 7. istog člana Zakona, izuzetno od st. 2. do 6. ovog člana, licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

U skladu sa članom 60. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu.

Napominjemo da su Pravilnikom bliže uređeni forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem, a u skladu sa članom 10a i čl. 59. do 61. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00031/2014-04 od 18.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje