Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja

Servis računara online zakazivanje

Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja

„Obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira prihode i rashode po osnovu kojih u bilansu uspeha (na odgovarajućoj poziciji) iskazuje rezultat poslovanja, odnosno dobitak (gubitak) pre oporezivanja, pri čemu je dužan da bilans uspeha sastavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i MRS, odnosno MSFI, ili (ukoliko se radi o malom pravnom licu koje nije u obavezi da primenjuje MRS, odnosno MSFI), u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija. Tako utvrđeni dobitak obveznik prenosi u poreski bilans i iskazuje ga u Obrascu PB 1 koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 99/2010, 8/2011, 13/2012 i 8/2013 – dalje: Pravilnik), pod rednim brojem 1. – Dobit poslovne godine, pri čemu se usklađivanjem tako iskazane dobiti poslovne godine (iz bilansa uspeha), na način propisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012 – dalje: Zakon o porezu na dobit), utvrđuje oporeziva dobit obveznika.

Naime, odredbom člana 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit propisano je da se oporeziva dobit utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, na način utvrđen ovim zakonom.

Oporeziva dobit obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika, iskazane u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija, na način utvrđen ovim zakonom (član 6. stav 3. Zakona o porezu na dobit).

Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Kada je reč o utvrđivanju oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, priznaju se rashodi u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 7. stav 2. Zakona o porezu na dobit).

Saglasno odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezu na dobit, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI, priznaju se prihodi u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda koji propisuje ministar finansija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 23. stav 2. Zakona o porezu na dobit).“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 413-00-00055/2013-04(I) od 14.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje