Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima

Servis računara online zakazivanje

Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima

„Obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan je da transferne cene (cene nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima) posebno iskaže u svom poreskom bilansu. S tim u vezi, a imajući u vidu da, u skladu sa članom 4. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012 i 7/2014 – odluka US), Vlada zastupa Republiku Srbiju kao pravno lice i pri tome, između ostalog, vrši prava i obaveze koje Republika Srbija ima kao osnivač javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, svi obveznici u čijem kapitalu, odnosno u čijim organima upravljanja Republika Srbija kao pravno lice učestvuje sa najmanje 25% akcija ili udela, odnosno glasova, smatraju se povezanim licima sa Republikom Srbijom, odnosno međusobno povezanim licima.

* * *

U skladu sa odredbom člana 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom (stav 3. člana 59. Zakona).

Prema odredbi člana 59. stav 4. Zakona, mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana, i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana (stav 5. člana 59. Zakona).

U skladu sa članom 60. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. Zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu.

Napominjemo, Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 8/2014) bliže su uređeni forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00056/2014-04 od 13.02.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje