Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke”

Servis računara online zakazivanje

Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke”

„Prema odredbi člana 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), transfernom cenom, smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama ili stvaranjem obaveza među povezanim licima, s tim što su povezana lica definisana na način propisan st. 2-5. istog člana, na sledeći način:

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Posedovanje 50% i više ili pojedinačno najvećeg dela akcija ili udela smatra se omogućenom kontrolom nad obveznikom.

Uticaj na poslovne odluke obveznika postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana, i kada lice povezano s obveznikom poseduje 50% i više ili pojedinačno najveći broj glasova u obveznikovim organima upravljanja.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

Način utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, propisan je odredbom člana 5. st. 7. do 9. Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica – „Sl. glasnik RS“, br. 99/2010, 8/2011 i 13/2012 – dalje: Pravilnik).

U slučaju kada obveznik daje zajam svom povezanom pravnom licu, dužan je da, saglasno odredbi člana 60. stav 2. Zakona, u svom poreskom bilansu na red. br. 51. Obrasca PB 1 (koji je propisan Pravilnikom) iskaže iznos obračunate kamate (po osnovu zajma datog svom povezanom licu), odnosno da na red. br. 52. Obrasca PB 1 posebno iskaže kamatu koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajam. Razlika između obračunatih prihoda po osnovu kamate utvrđene primenom principa „van dohvata ruke“ (red. br. 52. Obrasca PB 1) i obračunatih prihoda po osnovu kamate na dati zajam (red. br. 51. Obrasca PB 1), iskazuje se na red. br. 53. Obrasca PB 1, i uključuje u poresku osnovicu.

Međutim, imajući u vidu da je, u navedenom slučaju, predmetnim ugovorom o zajmu između dva povezana lica predviđeno da se kamata ne obračunava, obveznik (kao davalac zajma) na red. br. 51. Obrasca PB 1 neće iskazati podatak, a na red. br. 53. Obrasca PB 1 će iskazati iznos kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajam (a koji odgovara iznosu sa red. br. 52. Obrasca PB 1), i za taj iznos uvećati poresku osnovicu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-442/2012-04 od 03.07.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje