Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja „Na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije koji vrše lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, pri čemu se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog […]

Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV

Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV „Kada strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (dalje: strano privredno društvo), kao ulog u domaće privredno društvo unese dobra […]

Promet konsultantskih usluga stranog privrednog društva domaćem privrednom društvu i PDV obaveza

Promet konsultantskih usluga stranog privrednog društva domaćem privrednom društvu i PDV obaveza „1. Između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije zaključen je ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 5/96 – dalje: Ugovor), koji se primenjuje od 1. januara […]

STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj

STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i […]

PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU

PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU „Kada obveznik PDV – Institut privrednom društvu izvrši prenos bez naknade dela imovine, koji čini oprema za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, deo predmetne opreme nabavljen iz sredstava donacije […]

Da li je prenos bez naknade dela imovine (oprema za obavljanje delatnosti) PDV oporeziv

Da li je prenos bez naknade dela imovine (oprema za obavljanje delatnosti) PDV oporeziv „Kada obveznik PDV – Institut privrednom društvu izvrši prenos bez naknade dela imovine, koji čini oprema za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, deo predmetne opreme nabavljen iz sredstava donacije EU, a deo je postojeća oprema Instituta, […]

Plaćanje PDV na uvoz mašine koja predstavlja ulog stranog lica u domaće privredno društvo

Plaćanje PDV na uvoz mašine koja predstavlja ulog stranog lica u domaće privredno društvo „Na uvoz dobara – opreme za vršenje delatnosti (mašine) koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu, PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu tih dobara, u skladu sa Zakonom o […]

PDV tretman prenosa celokupne imovine u postupku redovnog prometa drugom obvezniku PDV

PDV tretman prenosa celokupne imovine u postupku redovnog prometa drugom obvezniku PDV „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, […]

Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu

Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu „Na promet dobara (zamrznutih šljiva) koji strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši domaćem privrednom društvu u Republici Srbiji, PDV se obračunava i plaća, s obzirom da se mestom predmetnog prometa […]

Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu „Na promet dobara (zamrznutih šljiva) koji strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji […]