STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj

Servis računara online zakazivanje

STATUSNA PROMENA – pripajanje i obaveza društva sticaoca da sastavi redovni godišnji finansijski izveštaj

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Članom 25. stav 4. Zakona, propisano je da pravno lice ima obavezu sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Odredbama člana 2. tačka 11) Zakona predviđeno je da se vanredni finansijski izveštaj sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije.

Ovim putem ukazujemo da se shodno odredbama člana 52. Zakona, finansijski izveštaji svih pravnih lica koji su sastavljeni na dan pre 31. decembra 2014. godine, sastavljaju na način i u obimu propisanim starim Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon) i dostavljaju Agenciji za privredne registre u skladu sa podzakonskim aktima donetim na osnovu starog Zakona o računovodstvu i reviziji.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je odredbama člana 12. stav 4. Zakona propisano da se poslovne knjige vode za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, osim u slučaju kada se poslovne knjige vode za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske u skladu sa ovim zakonom, mišljenja smo da je Društvo sticalac, kao privredno društvo koje je nastavilo da postoji nakon završenog postupka statusne promene (pripajanje), dužno da za 2014. godinu sastavi redovan godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata period 1.1. – 31.12.2014. godine.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-0-408/2014-08 od 15.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje