Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Servis računara online zakazivanje

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

„Na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije koji vrše lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, pri čemu se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Međutim, u slučaju kada obveznik PDV – škola vrši promet usluga obrazovanja odraslih u okviru obavljanja delatnosti ostalog obrazovanja, a koje se ne smatraju uslugama profesionalne prekvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna PDV po opštoj poreskoj stopi od 20%, s obzirom da za promet ovih usluga nije propisano poresko oslobođenje. Obračunati PDV plaća se na propisani način.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 13) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, ako se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

Prema odredbi člana 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012 – dalje: Pravilnik), uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 13) Zakona, smatraju se usluge obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast, nezavisno od toga da li su ova lica usmerena ka ostvarivanju dobiti.

Profesionalnom prekvalifikacijom iz stava 1. ovog člana smatraju se dodatno obrazovanje i obuka koji se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuju zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (stav 2. istog člana Pravilnika).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-112/2014-04 od 11.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje