Plaćanje PDV na uvoz mašine koja predstavlja ulog stranog lica u domaće privredno društvo

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje PDV na uvoz mašine koja predstavlja ulog stranog lica u domaće privredno društvo

„Na uvoz dobara – opreme za vršenje delatnosti (mašine) koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu, PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu tih dobara, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon).

* * *

Odredbom člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.

Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Napominjemo, odredba člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona ne odnosi se na uvoz dobara koja predstavljaju ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00658/2015-04 od 19.06.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje