Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV

Servis računara online zakazivanje

Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV

„Kada strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (dalje: strano privredno društvo), kao ulog u domaće privredno društvo unese dobra koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije (četiri kamiona sa prikolicama), radi se o oporezivom prometu dobara, za koji obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima poreski dužnik – poreski punomoćnik stranog privrednog društva, a ako strano privredno društvo nije odredilo poreskog punomoćnika, poreskim dužnikom smatra se primalac dobara (domaće privredno društvo u koje su kamioni uneti kao ulog). U ovom slučaju osnovicu za obračunavanje PDV čini tržišna vrednost predmetnih dobara na dan njihove isporuke, u koju nije uključen PDV.

Pored toga ukazujemo, obveznik PDV – domaće privredno društvo u koje su kamioni uneti kao ulog, a koji je, kao poreski dužnik, obračunao PDV za promet tih kamiona (ulog) koji mu je izvršilo strano privredno društvo, ima pravo da tako obračunati PDV odbije kao prethodni porez, pod uslovom da predmetne kamione koristi ili će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza – oporezivi promet, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbama člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici, odnosno primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tačke 2) ovog stava ne odredi poreskog punomoćnika.

Odredbom člana 17. stav 5. Zakona propisano je, da se kod prometa dobara ili usluga, koje čine ulog u privredno društvo, osnovicom smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke u koju nije uključen PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00090/2014-04 od 10.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje