PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU

Servis računara online zakazivanje

PDV na prenos opreme – dela imovine koji čini poslovnu celinu bez naknade ako je oprema nabavljenja iz sredstava donacije EU

„Kada obveznik PDV – Institut privrednom društvu izvrši prenos bez naknade dela imovine, koji čini oprema za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, deo predmetne opreme nabavljen iz sredstava donacije EU, a deo je postojeća oprema Instituta, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako taj deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim prenosom se sticaocu – privrednom društvu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu – Institutu je, u momentu prenosa, onemogućeno da obavlja tu delatnost, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova: da je sticalac predmetnog dela imovine – privredno društvo obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac – Institut.

Međutim, ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom, što znači da se za promet svakog dobra posebno utvrđuje poreski tretman.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom (član 4. stav 8. Zakona).

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se smatra da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine (član 6. stav 2. Zakona).

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (član 6. stav 3. Zakona).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik), prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

1)     statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2)     prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;

3)     nasleđivanja.

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost (stav 2. istog člana Pravilnika).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-117/2013-04 od 05.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje