PDV tretman prenosa celokupne imovine u postupku redovnog prometa drugom obvezniku PDV

PDV tretman prenosa celokupne imovine u postupku redovnog prometa drugom obvezniku PDV

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Saglasno odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

1)     kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2)     u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

Shodno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, u slučaju kada obveznik PDV izvrši prenos celokupne imovine (poslovne zgrade, zemljište, osnovna sredstva i dr.) drugom obvezniku PDV u postupku redovnog prometa (što znači da se prenos imovine ne vrši u toku likvidacionog ili stečajnog postupka), taj prenos ne smatra se prometom dobara i usluga, pod uslovom da je obveznik PDV – sticalac imovine produžio da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-262/2011-04 od 18.04.2011. godine