Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu

Plaćanje PDV na promet dobara koje strano privredno društvo izvrši domaćem privrednom društvu

„Na promet dobara (zamrznutih šljiva) koji strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši domaćem privrednom društvu u Republici Srbiji, PDV se obračunava i plaća, s obzirom da se mestom predmetnog prometa dobara smatra Republika Srbija. U tom slučaju obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za predmetni promet ima poreski punomoćnik stranog privrednog društva, odnosno domaće privredno društvo – primalac dobara ako strano privredno društvo nije odredilo poreskog punomoćnika. Napominjemo, domaće privredno društvo koje je kao poreski dužnik – primalac dobara obračunalo PDV za promet koji mu je izvršilo strano privredno društvo (koje nema poreskog punomoćnika) na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da tako obračunati PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje svih propisanih uslova.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 10. stav 1. tačka 2) Zakona propisano je, da je poreski dužnik, u smislu ovog zakona, poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici.

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tačke 2) ovog stava ne odredi poreskog punomoćnika.

Saglasno odredbi člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, mesto prometa dobara je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

Odredbom člana 11. stav 1. tačka 4) Zakona propisano je, da je mesto prometa dobara mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00097/2014-04 od 03.04.2014. godine