Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Servis računara online zakazivanje

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

„1. Počev od 1.1.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto, pri čemu ukazujemo da se tako obračunata kamata ne pripisuje glavnom dugu (glavnoj poreskoj obavezi). S tim u vezi, počev od navedenog datuma iznos na koji se obračunava kamata ne sadrži dospelu, a neplaćenu kamatu.

  1. Zaključno sa 31.12.2014. godine, raspored uplaćenog iznosa vrši se tako što se prvo namiruje iznos glavne poreske obaveze, onda iznos kamate i na kraju troškovi naplate i eventualno kazne.
  2. Počev od 1.1.2015. godine, raspored uplaćenog iznosa poreza vrši se tako što se prvo namiruju troškovi naplate, potom iznos kamate i na kraju iznos glavnog poreskog duga.

* * *

Odredbama člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA), koje se primenjuju zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, propisano je da se raspored uplaćenog iznosa vrši po sledećem redosledu:

  • iznos glavne poreske obaveze;
  • kamata;
  • troškovi naplate;

Odredbom člana 21. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/2014 – dalje: Zakon o izmenama i dopunama), kojim je izvršena izmena člana 70. stav 2. ZPPPA, propisano je da se raspored uplaćenog iznosa vrši po sledećem redosledu:

  • troškovi naplate;
  • kamata;
  • iznos glavne poreske obaveze.

Odredbom člana 82. Zakona o izmenama i dopunama propisano je da će se raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, izvršiti primenom odredbe člana 70. stav 2. ZPPPA.

Odredbama člana 75. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014 – dalje: Zakon) propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda (član 75. stav 3. Zakona).

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu (član 75. stav 4. Zakona).

Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu (član 75. stav 5. Zakona).

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana (član 75. stav 6. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-190/2014-04 od 21.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje