Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Servis računara online zakazivanje

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku

„Ako Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014 – dalje: Zakon) nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. S tim u vezi, kako Zakon ne uređuje vanredna pravna sredstva, vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010).

Uzimajući u obzir navedeno, po pitanju ponavljanja postupka, kao vanrednog pravnog sredstva, koje je uređeno Zakonom o opštem upravnom postupku, potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, s obzirom na to da je davanje odgovora u vezi primenom Zakona o opštem upravnom postupku u nadležnosti tog ministarstva. Napominjemo, neposredno po dobijanju predmetnog mišljenja, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem dostaviće vam isto.

***

Prema odredbama člana 2. Zakona taj zakon primenjuje se na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (dalje: porez). Zakon se primenjuje i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza, i troškove postupka prinudne naplate poreza (dalje: sporedna poreska davanja).

Odredbom člana 2a stav 1. Zakona propisano je da se taj zakon primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, izdavanja prekršajnog naloga, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, nadležnom prekršajnom sudu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:

  1. identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;
  2. procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;
  3. otkrivanje poreskih krivičnih dela;
  4. odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje donesu organizacione jedinice Poreske uprave, odnosno protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku za izvorne javne prihode iz stava 1. ovog člana;
  5. 4a) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 47/2013);
  6. brisana („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010);
  7. ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 1a), 7b), 9), 11b), 12) i 13a)-13d), čl. 161, 164. i 167-171. Zakona.

Prema članu 3. stav 1. Zakona, ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak (član 3. stav 2. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-182/2014-04 od 04.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje