U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava

Servis računara online zakazivanje

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava

„Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), obveznik (društvo prenosilac) koji, u konkretnom slučaju, statusnom promenom (pripajanje) prestaje da postoji u toku godine, dužan je da, u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, podnese poreski bilans i poresku prijavu za isti period za koji je sastavio vanredne finansijske izveštaje (od početka perioda do dana koji prethodi datumu upisa statusne promene, u konkretnom slučaju za period od 1. januara 2014 – 5. februara 2014. godine). U tom slučaju obveznik (društvo sticalac) podnosi poresku prijavu i poreski bilans za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine, osim u slučaju prestanka obavljanja delatnosti u toku godine.

Naime, prema članu 483. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), statusnom promenom se društvo (društvo prenosilac) reorganizuje tako što na drugo društvo (društvo sticaoca) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Pripajanje je statusna promena kojom se jedno ili više društava može pripojiti drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije (član 486. Zakona o privrednim društvima).

Članom 38. stav 1. Zakona propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit poslovna godina, a prema stavu 2. istog člana poslovna godina je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine, uključujući i statusne promene, kao i u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.

Odredbom člana 63. stav 1. Zakona propisano je da je poreski obveznik dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez. Prema stavu 3. istog člana Zakona, poreska prijava podnosi se u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, osim u slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, kada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-408/2014-08 od 27.01.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje