Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku

Servis računara online zakazivanje

Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku

„Poreski obveznik koji tokom perioda plaćanja glavnog poreskog duga na rate ne izmiri tekuću obavezu (u roku koji je propisan poreskim zakonom) ili ratu za određeni mesec (zaključno sa 15-im u mesecu koji sledi mesec za koji plaća ratu), gubi pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na rate. U tom slučaju, Poreska uprava odmah sprovodi postupak prinudne naplate iznosa neplaćenog glavnog poreskog duga koji je bio predmet plaćanja na rate.

Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata po isteku 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku drugog polugodišta 2013. godine (član 7. stav 2. ZUOK).

Odredbama člana 8. stav 1. ZUOK propisano je da poreski obveznici iz člana 7. ovog zakona stiču pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, i to:

  • mali poreski obveznik, počev od 1. januara 2015. godine;
  • veliki poreski obveznik, počev od 1. januara 2014. godine.

Za vreme plaćanja glavnog poreskog duga na rate poreski obveznik je dužan da redovno plaća tekuće obaveze (član 8. stav 2. ZUOK).

Prema članu 9. stav 2. ZUOK, nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-183/2015-04 od 06.05.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje