Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate

Servis računara online zakazivanje

Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate

„Poreski obveznik koji je, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga (ako je obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, platio najkasnije do 31. januara 2013. godine) i koji je tokom perioda mirovanja poreskog duga izmirio glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a sve pod uslovom da je u periodu mirovanja redovno plaćao tekuće obaveze. Plaćanjem glavnog poreskog duga i tekućih obaveza nakon 31. januara 2013. godine, poreski obveznik ne može steći prava propisana tim zakonom.

***

Odredbom člana 2. tačka 4) ZUOK propisano je da se pod glavnim poreskim dugom podrazumeva dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine.

Tekuće obaveze definisane su kao obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine (član 2. tačka 7) ZUOK).

Odredbama člana 5. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Odredbama člana 6. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 07-00-196/2014-04 od 06.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje